Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Audio BibliaMatúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korinťanom
2. Korinťanom
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesal.
2. Tesal.
1. Tim.
2. Tim.
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie