Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Pomoc druhým


Veríme, že Pán Ježiš je našou pomocou aj v tomto čase. Určite sa mnohí modlíme a pôstíme. Chceme nás ako zbor pozvať aj do iného rozmeru spolupartičnosti – zaujímajme sa o bratov a sestry ale aj o ľudí v našom okolí, príp. tých, ktorých nám Pán pripomína.
Ak v Božej rodine vieme o niekom, kto potrebuje pomôcť možno prakticky s nákupom, ako napr. starší ľudia, osamelí, nemocní alebo nejako znevýhodnení, ponúknime pomoc príp. dajme vedieť tým, ktorí by pomôcť vedeli.
Pomôžme si v tomto čase ako najlepšie vieme – domácim viery aj ľuďom okolo nás.
Opierajúc sa o Božie Slovo:
A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. (Gal 6:10)
Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. (2 Tes 3:13)
Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. (Prís 3:27)
Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. (1 Tim 6:18)
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. (Mt 16:27)
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.“ (Lk 3:11)
Vystrime sa k tým, ktorí potrebujú praktickú pomoc, ak je to v našiich silách a možnostiach.
Vedenie zboru AC Košice