Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


[tabby title=”Modlitebný múr – POTREBY”]

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za voľby aj za predvolebné obdobie. Prosme o milosť, aby sa voliči triezvo rozhodli. Volajme k Bohu, aby uspeli vo voľbách tí, ktorí chcú slúžiť ľuďom a zdieľajú dobré morálne hodnoty, ktoré potrebujeme pri spravovaní krajiny. 
6. Modlime sa za nemocných:
– Pavol Poliak Aktualizácia 17.2.: Operácia krčnej chrbtice dopadla dobre. Modlíme sa naďalej za úplné doliečenie.
– Jakub Zubaj (16 r.) Aktualizované 27.1.: 
Jakub je po úspešnej operácii srdca. Modlíme sa za doliečenie a taktiež je dôležité, aby bola rovnováha v zrážanlivosti krvi.
– Filoména Straková Aktualizované 26.1.:
Jej dcéra, ktorá je z nášho zboru, prosí, aby sme sa modlili za jej mamu, ktorá bola náhle hospitalizovaná s podozrením na zápal pľúc a so slabosťou srdca. Modlíme sa za uzdravenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 3.2.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Magda Icsová (bedrový kĺb) Aktualizované 3.2.: sestra je po operácii bedrového kĺbu. Modlime sa za zotavenie.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) Aktualizované 3.2.: Fraktúra stavcov v chrbtici. Stav sa pomaly zlepšuje.
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách s vďakou. Nech je liečba, ktorá pokračuje, úspešne dokončená a vo všetkom nech je Pán oslávený.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 3.2.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. a ďalšie  diagnózy. Prosme za jeho uzdravenie.
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 3.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 3.2.:  Lance pozdravuje a veľmi ďakuje za vytrvalé modlitby. Má potvrdenú lymskú boreliózu. Prosme Pána o zázračné uzdravenie.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 3.2.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg).
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 3.2.: Je po operácii hrudnej chrbtice. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

[tabby title=”Prayer Wall – THEMES”]

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
5. Pray for the election and also for the campaign period. Let’s ask God for mercy, that voters would use sober judgement and make responsible decisions.  Plead with God for those to succeed who are willing to serve the people and stand for good moral values, which are needed when managing the country. 
6. Let’s pray for the sick:
– Pavol Poliak Update 29.1.: 
on 7.2 will have back and spinal cord surgery.
– Jakub Zubaj (age 16, son of Erika Zubajová) Update 27.1.: Jakub is successfully through heart surgery. We are praying for his recovery healing and especially the important equality in his blood clotting.
– Filoména Straková Updated 26.1.: Her daughter, who attends our church, has asked for prayer for her mother who was suddenly hopsitalized with suspected pneumonia and a weak heart. We are praying for healing.
– Eva Faguľová Updated 3.2.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term  cancer illness.
 Magda Icsová (hip joint) As of 3.2.: our sister had hip surgery. We are praying for her recovery.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) As of 3.2.: fracture of the vertebrae in her back. Her condition is slowly improving.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 3.2.: we continue to pray.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 3.2.: We continue to pray with thanksgiving. May her treatments, which continue, be successfully completed. And may God be glorified in it all.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 3.2.: Stano is asking for prayer.  He suffered a stroke. In addition, he also has other diagnosed problems.  We are praying for his healing.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 3.2.: she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 3.2.: Lance sends greetings and is very thankful for your ongoing prayers.  He’s been diagnosed with Lyme Borreliosis. We are praying for God’s miraculous healing. 
– Markétka Kučerová
(age 3, from Prague, granddaughter of T. Stuhl) Updated as of 3.2.: Blood hemorrhage disorder (a leukemia threat) plus Ichthyosis (skin peeling, an incurable diagnosis).
– Jojo Zifčák
(age 26, wheelchair) Updated 3.2.: Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 3.2.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská Updated 3.2.:
 She underwent thoracic spine surgery. We continue to pray for her healing.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

– Vlado Príbelský
(retired pastor from Galanta) As of 24.1.: “Thanks to our dear Lord Jesus, the results, after a half year of cancer treatments and after both yours and our prayers, are good.   We really want to thank you for your time, your prayers and your love.”  (from his wife) 
 Marlyn Defoggi (wife of  Paul Defoggi, our close coworker in Virginia, USA, both are friends of our church) Update as of 13.11: the doctors have confirmed that all the tumors in her body have disappeared.  We are praising God for her healing from cancer.  

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.

[tabbyending]