Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Marek Ferko
(44 r. pastor zboru Denver UK, zlomený bedrový kĺb) Aktualizované 10.10.: Je po operácii,rehabilituje doma. Zároveň je na domácej dialýze. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.

– Eva Faguľová Aktualizované 28.9.:  Evka ďakuje všetkým, ktorí ju modlitbami podopierajú počas tejto dlhej choroby. Žiaľ, pri poslednom vyšetrení sa potvrdila recidíva tumoru. 1.10. bude hospitalizovaná, aby podstúpila chemoterapiu. Prosme Pána, aby urobil zázrak a dal víťazstvo v tomto jej zápase s chorobou.
– Magda Icsová (bedrový kĺb) Aktualizované 24.9.: sestra je po operácii bedrového kĺbu. Modlime sa za zotavenie.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) Aktualizované 23.9.: fraktúra stavcov hrudnej a krížovej chrbtice. Liečba infúziou. Modlíme sa za uzdravenie. 
– Kristína Balogová (AC Košice) Aktualizované 19.7.: Je po výmene kolenného kĺbu. Modlime sa za rehabilitáciu po operácii. 
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 12.7.: Pokračujme v modlitbách, stav sa mierne zlepšil – počet atakov a intenzita klesla.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 14.8.: Igor s Katkou ďakujú veľmi za všetky modlitby. Katka je po operácii. Pokračujme v modlitbách, aby sa nevyskytli žiadne komplikácie (napr. infekcia) pri hojení a rehabilitácii. Nech je Boh vo všetkom oslávený. 
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 12.7.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. Navyše má poškodené nervy miechy a vysušené platničky v drieku a tiež veľkú cystu na obličke. Prosme za jeho uzdravenie.
–  Ján Amort (49 r.) Aktualizované 14.8.: Ján s manželkou ďakujú veľmi za modlitby a prosia, aby sme sa naďalej modlili za Janka. Jeho zdravotný stav je veľmi vážny: je po operácii srdca a čaká  ho ďalšia…dobrou správou je, že Boh si použil túto situáciu, aby sa mu dal poznať. 
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 12.7.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 14.8.: Zo srdca všetkým ďakuje za modlitebnú podporu. Hovorí, že za posledný rok prežil najlepší týždeň, keď bol na kresťanskom tábore a vládal kázať a slúžiť. Modlíme sa za úplné uzdravenie. Víťazstvo a sláva patrí Bohu.
– Joan Blank (svatka sestry M. Icsovej z USA, onkologické ochorenie) Aktualizované 16.8.: Joan pozdravuje a spolu s rodinou ďakuje za modlitby. Stále čelí chorobe. V októbri má ísť opäť na chemoterapiu a po nej je plánovaná ďalšia operácia. modlíme sa naďalej, aby ju Pán uzdravil a oslávil svoje meno.
 Ron Blank (USA, mozgová príhoda, manžel Joan Blank) Aktualizované 12.9.: stav sa zlepšil – už nie je v umelom spánku. Má podstúpiť ešte závažné úkony týkajúce sa ciev. Modlíme sa naďalej za uzdravenie.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 12.7.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 12.7.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 12.7.:  Po odstránení nádoru z hrudnej chrbtice a pokračujúcej rehabilitácii vyšetrenia ukázali, že pre zlepšenie mobility je potrebná ďalšia operácia chrbtice. Termín nie je zatiaľ určený. Pokračujme v modlitbách.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
5. Let’s pray for the sick:
– Marek Ferko (age 44, pastor in Denver, UK, broken hip) Updated 10.10.: is through surgery, and home recovering. He is also on home dialysis. Let’s continue to pray for healing.
– Eva Faguľová Updated 28.9: Evka thanks everyone who, during this prolonged illness, has supported her in prayer.  Unfortunately, her most recent examination confirmed a tumor recurrence.  On 1.10. she will be hospitalized so she can begin to undergo chemotherapy.   Let’s ask the Lord to do a miracle and give victory in her struggle against this disease.
 Magda Icsová (hip joint) As of As of 24.9.: our sister underwent the hip surgery. We are praying for good recovery.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) As of 23.9.: fracture of the thoracic and sacral vertebrae. Undergoing infusion treatment. We are praying for healing.
– Kristína Balogová (AC Košice) As of 19.7.: she underwent total knee replacement. Let’s pray for full recovery after the surgery.
– Anka Ferencová (AC Košice) As of 17.4.: has a heart arrhythmia which is causing her great pain and other difficulties.  It’s often necessary to call and ambulance.  From a medical point of view, surgery is not an option. Let’s ask for healing.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 14.8.: Igor and Katka want to really thank everyone for your prayers.  Katka is through surgery.  We continue to pray that there would not be any complications (for example, infection) as she heals.  May God be glorified through everything.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 24.1.: Stano is asking for prayer.  He suffered a stroke.  In addition, he also has damaged nerves in his spinal cord and dried platelets in his spinal column. He also has a large cyst on his kidney. Let’s pray for his healing.
– Ján Amort 
(age 49) As of 14.8.: Ján and his wife are very thankful for your prayers and ask that you continue to lift Jan up. The state of his health is very serious as he has come through one operation on his heart and awaits another.  The good news is that God has used this situation to bring him to know the Lord.
Hanička Dufalová
 (age 16 mo., type 1 diabetes) As of 11.12.: she was diagnosed over a month ago. We are asking God for a miraculous healing.    
–  Lance Lanning
(Montana, USA) As of 14.8.: He sends heartfelt thanks to everyone for your prayer support. He said that he recently spent his best week of the past year at a christian camp where he managed to preach and serve.  We are praying for complete healing.  Victory and praise belong to God.
– Joan Blank
(Emil and Maria Icso’s son, David’s, mother-in-law in the USA) with cancer. As of 16.8.: Joan greets everyone and, along with her family, thanks you for your prayers. She is still facing disease.  In October she will have chemotherapy again and then, when finished, she will have another surgery. We continue in prayer and ask that the Lord will heal and glorify his name.
 Ron Blank (USA, stroke victim, husband of Joan Blank) Updated 12.9.: his condition has improved – he is no longer in an artificial coma. He still is to undergo serious procedures on his blood vessels. We continue to pray for healing. 
– Jozef Pisarčík 
(age 48, from Betliar, diagnosed with systemic scleroderma and other naturally associated symptoms) Updated 4.3.: he is asking for prayer for complete healing.
– Markétka Kučerová
(age 3, from Prague, granddaughter of T. Stuhl) Update as of 31.8.: Blood hemorrhage disorder (a leukemia threat) plus Ichthyosis (skin peeling, incurable diagnosis). Margaret’s mom says she’s a “great warrior.” Both diagnoses are very, very difficult. Let’s pray asking the Lord for the miracle of complete healing. We pray for her parents to be empowered by God’s strength through this struggle and her constantly needed care.
– Jojo Zifčák 
(age 26, in a wheelchair) Updated 31.5.: His overall condition has improved. The fevers have stopped. Let’s continue to bless Jojo and ask for the uplifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková 
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 31.5.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská 
(tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Updated 20.10.: After having had a tumor removed from her thoracic spine and the ongoing rehabilitation, further examination has revealed that, in order to improve her mobility, a following spinal surgery is needed. The date for the surgery is yet to be determined. We continue to pray.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

– Vlado Príbelský
(retired pastor from Galanta) As of 24.1.: “Thanks to our dear Lord Jesus, the results, after a half year of cancer treatments and after both yours and our prayers, are good.   We really want to thank you for your time, your prayers and your love.”  (from his wife) 
 Marlyn Defoggi (wife of  Paul Defoggi, our close coworker in Virginia, USA, both are friends of our church) Update as of 13.11: the doctors have confirmed that all the tumors in her body have disappeared.  We are praising God for her healing from cancer.  

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.