Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Peter Liba, ml. Aktualizované 24.1.: 
brat Peťo má covid sprevádzaný vysokými teplotami s ťažkým priebehom. Prosím, modlíme sa o Boží uzdravujúci dotyk.

 Emka Pasztorová  (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémia) Aktualizované 21.1.:  Emka sa má veľmi dobre. Vďaka Bohu. Hodnoty poukazujúce na prítomnosť leukémie sú na minime. Čaká ju ešte experimentálna liečba, aby sa choroba nevrátila.
 Eva Kasardová Aktualizované 15.1.: Evka je po včerajšej (14.1.) operácii krčnej chrbtice.Prosí naďalej o modlitby. Prosme, aby prišla úľava od pooperačných ťažkosti, aby sa výsledok operácie prejavil veľmi dobre.
– Jozef Gabovič Aktualizované 9.1.: Jozef absolvuje liečbu chemoterapiou. Prosme, aby sa ho nanovo dotkla zázračná Božia uzdravujúca moc. 
– Danka Hrabovská Aktualizované 9.1.: Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav. 
– Marián Kaleja (pastor AC Sabinov) Aktualizované 23.12.: Ďakujme Bohu a taktiež Marián ďakuje za modlitby – výsledok z histológie  je negatívny.
– Marta Lapčáková (58 r., Vranov nad Topľou) Aktualizované 10.11.:
Na základe ďalších vyšetrení bola preklasifikovaná diagnóza. Nie je to onkologické ochorenie s metastázami. Bohu vďaka. Ochorenie je však závažné, týka sa uzlín celého tela. Modlime sa za uzdravenie, za účinnú liečbu.
 
– Eva Faguľová Aktualizované 10.11.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 10.11.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález) Aktualizované 10.11.: Pokračujme verne v modlitbách za Katku, nech je liečba úspešná a nech je nemoc minulosťou.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 14.12: Modlime sa celkový zdravotný stav.
– Hanička Dufalová 
(diabetes) Aktualizované 10.11.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 10.11.: Lance ďakuje za modlitby a my naďalej pokračujme v nich, pretože liečba je zdlhavá. Má sa lepšie.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
 Peter Liba, Jr. Updated 24.1.: brother Peťer is suffering with a difficult case of covid accompanied by a high fever.  We are praying for God’s healing touch.
 Emka Pasztorová (age 4  from Levice, diagnosed with leukemia) Updated 21.1.:  Ema is doing really well. Praise God. Her markers that show the presence of leukemia are at a minimum. They are waiting on an experimental treatment which is to prevent the return of the disease.
 Eva Kasardová Updated 15.1.:  Evka is through her cervical spine surgery (14.1) and asking us to continue praying that God would bring her relief from postoperative difficulties, allowing the results of the operation to turn out successful.
– Jozef Gabovič Updated 9.1.: Jozef is undergoing chemotherapy. Let’s ask that he be touched again by God’s miraculous healing power.
– Danka Hrabovská Updated 9.1.: Let’s continue praying for the overall condition of her health. 
Marián Kaleja (pastor of AC church in Sabinov) Updated 23.12.: had praise Lord, the results from the histology is negative. Marian thanks for the prayers. 
– Marta Lapčáková (age 58, from Vranov nad Toplou) As of 10.11.:  Based on further examinations, her diagnosis has been reclassified; no longer metastasised cancer, thank God. It is, however, still serious, as it affects the glands/nodes throughout her entire body.  We are praying for healing and for the meds to work.
– Eva Faguľová Updated 10.11.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term  cancer illness.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 10.11.: we continue to pray.
– Katka Láslofiová (cancer) As of 10.11.: We continue to faithfully pray for Katka, that the treatments will be successful and that this illness will be behind her.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) Updated 14.12: we are praying generally for his health situation.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 10.11.: she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 10.11.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Jojo Zifčák
(in a wheelchair): Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, in a wheelchair, multiple sclerosis)Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.