Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


[tabby title=”Modlitebný múr – POTREBY”]

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
 Slavo Gordian  Aktualizované 28.5.: Je to otec našej sestry zo zboru. Bola mu diagnostikovaná akútna leukémia a zajtra (v piatok) začína liečbu so silnou chemoterapiou. Modlíme sa spolu s rodinou za uzdravenie.
– Chris Oakley (amer.misionár, pastor v River Side v Budapešti) Aktualizované 27.4.:  Zrejme prekonal  miernu formu mŕtvice. Lekári našli abnormálnu cievu v mozgu. Malo by nasledovať vyšetrenie  u špecialistu neurológa, aby rozhodol, či je potrebné vykonať chirurgický zákrok alebo či sa dá liečiť tento problém pomocou liekov. Prosme Pána o jeho réžiu v tejto situácii a uzdravenie pre Chrisa.
 Greg Mundis (americký misionár) Aktualizácia 19.5.: Ďakujme Bohu za to, že zachoval život Grega a že je na ceste zotavovania sa z následkov smrteľnej nemoci. Modlime sa za úplné uzdravenie bez následkov.
– Jozef Sabol (Ďodi) Aktualizácia 15.5.: Ďodi  (je po mozgovej príhode, stabilizovaný, vážny stav) bol prevezený do Gelnice do zariadenia pre dlhodobo chorých, kde by mal stráviť 28 dní. Prosme za jeho uzdravenie.
 Emka Pasztorová (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémia) Aktualizované 2.4.: Rodina prosí o modlitby. Dievčatko hospitalizovali na onkológii v BA. Modlime sa za zázrak uzdravenia.
– Eva Faguľová Aktualizované 3.2.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 19.5: Pokračujme v modlitbách za Katku. Čaká ju ešte jedna operácia 2.6. Pri plánovanej kontrole bol zistený nález, ktorý treba odstrániť. 
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 3.2.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. a ďalšie  diagnózy. Prosme za jeho uzdravenie.
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 3.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 19.5.: Lance ďakuje za modlitby a my naďalej pokračujme v nich, pretože liečba je zdlhavá. Má sa lepšie.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 3.2.: Je po operácii hrudnej chrbtice. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

[tabby title=”Prayer Wall – THEMES”]

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
Chris Oakley (AG missionary serving at Riverside church in Budapest) As of 27.4:  he has apparently suffered a mild stroke.  Doctors found an abnormal blood vessel in his brain.  A neurologist is to determine if surgery is needed or whether medication will suffice.  Let’s ask for the Lord’s direction in this situation and for healing for Chris. 
– Greg Mundis (american missionary) As of 19.5.: We’re thanking God that He spared Greg’s life, who is now on the road to recovering from this deadly COVID 19 disease. We’re praying for Greg’s complete healing and recovery without any lasting complications.
– Jozef Sabol (Ďodi) Updated 15.5.:  Ďodi was transferred to a facility in Gelnica for long-term patients where he will spend 28 days. We’re praying for his healing.
– Emka Pasztorová (4 y., from Levice, diagnosed with leukemia) As of 2.4.: Her family is asking for prayer. Their daughter is hospitalized at the oncology wing in Bratislava. Let’s pray for a miracle of healing.
– Eva Faguľová Updated 3.2.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term  cancer illness.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 3.2.: we continue to pray.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 19.5.: We continue to pray for Katka. She is scheduled for one more operation on June 2nd. A recent planned check-up revealed something that needs to be removed. 
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 3.2.: Stano is asking for prayer. He suffered a stroke. In addition, he also has other diagnosed problems. We are praying for his healing.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 3.2.: she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 19.5.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Jojo Zifčák
(age 26, wheelchair) Updated 3.2.: Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 3.2.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská Updated 3.2.:
 She underwent thoracic spine surgery. We continue to pray for her healing.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.

[tabbyending]