Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


[tabby title=”Modlitebný múr – POTREBY”]

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Eva Faguľová Aktualizované 7.11.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou. Koncom novembra Evka podstúpi 3. cyklus chemoterapie.

– Magda Icsová (bedrový kĺb) Aktualizované 7.11: sestra je po operácii bedrového kĺbu. Modlime sa za zotavenie.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) Aktualizované 7.11.: Fraktúra stavcov v chrbtici. Stav sa pomaly zlepšuje.
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 7.11.: Pokračujme v modlitbách, stav sa mierne zlepšil – počet atakov a intenzita klesla.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 7.11.: Pokračujme v modlitbách s vďakou. Nech je liečba, ktorá pokračuje, úspešne dokončená a vo všetkom nech je Pán oslávený.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 7.11.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. Navyše má poškodené nervy miechy a vysušené platničky v drieku a tiež veľkú cystu na obličke. Prosme za jeho uzdravenie.
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 12.7.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 21.12.: Lance pozdravuje a veľmi ďakuje za vytrvalé modlitby. Fyzicky sa nemá oveľa lepšie (má potvrdenú lymskú boreliózu), avšak radikálne došlo k mentálnemu uzdraveniu. …ak by  mohol, tak by každého objal…” cíti veľké vyslobodenie. Prosme Pána, aby sa všetko obrátilo k dobrému a prosme o zázračné uzdravenie.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 12.7.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 12.7.:  Po odstránení nádoru z hrudnej chrbtice a pokračujúcej rehabilitácii vyšetrenia ukázali, že pre zlepšenie mobility je potrebná ďalšia operácia chrbtice. Termín nie je zatiaľ určený. Pokračujme v modlitbách.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

[tabby title=”Prayer Wall – THEMES”]

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
5. Let’s pray for the sick:
– Eva Faguľová Updated 7.11.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term illness. At the end of November Evka began her 3rd cycle of chemotherapy.
 Magda Icsová (hip joint) As of As of 7.11.: our sister underwent the hip surgery. We are praying for good recovery.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) As of 7.11.: fracture of the vertebrae in her back. Her condition is slowly improving.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 7.11.: we are continuing in prayer.  Her condition has slightly improved – both in the lowered number and intensity of attacks.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 7.11.: We continue in prayer, with thanksgiving. Now that the treatments are completed, may God be glorified in it all.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 7.11.: Stano is asking for prayer.  He suffered a stroke.  In addition, he also has damaged nerves in his spinal cord and dried platelets in his spinal column. He also has a large cyst on his kidney. Let’s pray for his healing.
Hanička Dufalová
 (age 20 mos., diabetes 1) As of 11.12.: she was diagnosed over a month ago. We are asking God for a miraculous healing.    
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 21.12.: Lance sends greetings and is very thankful for your ongoing prayers.  Physically he is not doing much better (he’s been diagnosed with Lyme Borreliosis). However, he’s had a radical mental healing “…if he could, he would hug everyone…”  He is experiencing a great feeling of freedom. We pray that everything will turn around for good, and for God’s miraculous healing.  
– Markétka Kučerová
(age 3, from Prague, granddaughter of T. Stuhl) Update as of 31.8.: Blood hemorrhage disorder (a leukemia threat) plus Ichthyosis (skin peeling, incurable diagnosis). Margaret’s mom says she’s a “great warrior.” Both diagnoses are very, very difficult. Let’s pray asking the Lord for the miracle of complete healing. We pray for her parents to be empowered by God’s strength through this struggle and her constantly needed care.
– Jojo Zifčák 
(age 26, in a wheelchair) Updated 31.5.: His overall condition has improved. The fevers have stopped. Let’s continue to bless Jojo and ask for the uplifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková 
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 31.5.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská 
(tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Updated 20.10.: After having had a tumor removed from her thoracic spine and the ongoing rehabilitation, further examination has revealed that, in order to improve her mobility, a following spinal surgery is needed. The date for the surgery is yet to be determined. We continue to pray.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

– Vlado Príbelský
(retired pastor from Galanta) As of 24.1.: “Thanks to our dear Lord Jesus, the results, after a half year of cancer treatments and after both yours and our prayers, are good.   We really want to thank you for your time, your prayers and your love.”  (from his wife) 
 Marlyn Defoggi (wife of  Paul Defoggi, our close coworker in Virginia, USA, both are friends of our church) Update as of 13.11: the doctors have confirmed that all the tumors in her body have disappeared.  We are praising God for her healing from cancer.  

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.

[tabbyending]