Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Pavol Chalčák, Aktualizácia 21.9.: 
Modlíme sa za Palka. Je hospitalizovaný v prešovskej nemocnici z dôvodu rozsiahleho infarktu. 

 Slavo Gordian (akútna leukémia) Aktualizované 20.7.: Modlime sa za úplné uzdravenie z tejto nemoci.
 Emka Pasztorová  (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémiaAktualizované 31.7.:  Emke liečba zabrala veľmi dobre, už ani nemá hodnoty, ktoré by indikovali prítomnosť leukémie, v nemocnici im dovolili, aby s ňou bola mamka a je na tom tak dobre, že medzi fázami, keď jej podávajú lieky, ich púšťajú domov. Veríme, že to bol Boh, ktorý to všetko takto zariadil. Ďakujeme (správa od rodiny). Pokračujme v modlitbách. 
– Eva Faguľová Aktualizované 3.2.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 23.6: Pokračujme verne v modlitbách za Katku, nech je liečba úspešná a nech je nemoc minulosťou.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 21.7.: Stankovi sa darí lepšie. Naďalej potrebuje naše modlitby. Je už schopný sedieť a slúži dva krát týždenne v Rožkovanoch a Milpoši.
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 3.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 19.5.: Lance ďakuje za modlitby a my naďalej pokračujme v nich, pretože liečba je zdlhavá. Má sa lepšie.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 3.2.: Je po operácii hrudnej chrbtice. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Jozef Gabovič, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
– Pavol Chalčák, As of 21.9.: 
We are praying for Palko.  He is hospitalized in Presov for having suffered an extensive/serious heart attack.
 Slavo Gordian  Updated 20.7.: We are praying for a complete healing from this illness.
– Emka Pasztorová  (age 4, from Levice, diagnosed with leukemia) Updated 31.7.:  Ema took the treatment very well, and no longer has any markers that would indicate that she has leukemia.  In the hospital they allowed her mom to be with her, and she is even doing so well that they let them go home in between phases.of giving her rounds of treatments.  Her family said they believe that it was God who arranged everything and that they are thankful. We continue to pray. 
– Eva Faguľová Updated 3.2.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term  cancer illness.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 3.2.: we continue to pray.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 23.5.: We continue to faithfully pray for Katka, that the treatments will be successful and that this illness will be behind her.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 21.7.: Stanko is doing better, but still needs our prayers.. He is able to sit up now and is serving twice a week in Rožkovany and Milpos.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 3.2.: she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 19.5.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Jojo Zifčák
(age 26, wheelchair) Updated 3.2.: Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 3.2.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská Updated 3.2.:
 She underwent thoracic spine surgery. We continue to pray for her healing.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Jozef Gabovič, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.