Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

1. Vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť a vzkriesenie.
2. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– Božiu ochranu
– Božiu priazeň
– Božie požehnanie pre Slovensko, pre parlament a vládu (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
– prezidenta
– prácu pre nezamestnaných
– situáciu na Ukrajine
– pokoj v Európe, zvlášť za vážnu situáciu týkajúcu sa migrantov
– Izrael
– za prenasledovaných kresťanov vo svete (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)<
3. Modlime sa za:
– smutných
– starších vekom
– tých, ktorí sa vzdialili od Boha

4. Modlime sa za nemocných:

– Štefan Molnár (otec K. Verebovej) Aktualizované 26.1.: Zistený silný zápal v organizme, zatiaľ nevedia určiť príčinu. Ale ďakujme Bohu lebo druhý deň (keď sme sa začali modliť) príznaky radikálne ustúpili, Štefan je už  od včera v domácej liečbe. Pokračujme v modlitbách.
– Barborka Fabianová (s. 30 r. Dobšiná) Aktualizované 2.2.: prosí o modlitby. Má karcinóm prsníka a je tehotná. Termín operácie – odstránenie nádoru –  bol preložený na 6.3. Modlíme sa, aby Pán ochránil mamičku aj dieťatko, viedol priebeh celého procesu do víťazného konca.
– Miro Olha. Aktualizované 9.1.: Miro je po operácii, ďakuje za modlitby. Zjednoťme sa všetci v modlitbách za Mira za jeho zdravie.
– Eva Faguľová. Aktualizované 20.11.: po vysokých dávkach rádioterapie sa jej zasekli čeľustné kĺby a žuvacie svaly. Modlime sa za Boží zásah a pomoc.
– Anton Faguľa má reumatoidnú artritídu, ktorá vykrivuje palce na nohách, čo spôsobuje bolesti a ťažkosti pri chôdzi.
– Zuzana Uvírová (známa br. Mária Lazúra) Aktualizované 12.10.: Onkologický nádor v hlave s 5% nádejou na uzdravenie podľa prognózy lekárov, mama 2 detí 11 a 13 r.
– Elizabeth Kalejová Aktualizované 13.9.:  Elizabeth je po operácii, ktorá vďaka Bohu dopadla dobre. Modlime sa za úplné zotavenie a uzdravenie chrbtice.
– Eliška Pocisková (5 r., Jablonov pri Trnave). Aktualizované 1.8.: Rakovinové ochorenie nadobličky.
– Vladko Vašak (ročný chlapček). Aktualizované 4.11.: Vladko sa narodil s nefunkčnou ľadvinou obalenou cystami, ktoré sa zväčšujú. Plánovaná operácia bola odložená pre vírusové ochorenie. Modlíme sa, aby  Pán viedol rozhodnutia lekárov, realizáciu, liečbu k plnému uzdraveniu. 
– Aďka Vapeníková (40 r., AC Rožňava – nádor v črevách s metastázami). Aktualizované 11.9.: Prosme o Milosť a Boží zázrak.
– Marta Stričková (sestra s. Magdy Icsovej). Aktualizované 9.1.: Marta má nádorové ochorenie pankreasu, je po operácii, ale nádor nebolo možné odstrániť.
– Markétka Kučerová, Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 23.8.: Zdravotný stav sa mierne zlepšil, avšak stále je vážny, lekári pokračujú v testoch, odberoch kostnej drene a v domácej liečbe. Stále musí byť v chránenom prostredí. Modlime sa 
naďalej o zázrak uzdravenia, aj za sestričku, aby keď nastúpi do škôlky, aby nič nenapadlo oslabenú imunitu Markétky. Modlime sa za požehnanie a posilnenie pre celú rodinu. 
– Jaroslava Špireková (28 r., Vranov) po páde z bicykla sa vytvoril hematóm na mozgu, trpí epilepsiou a ľavú stranu má ochrnutú. Modlime sa za Boží zásah.
– Sebastián Duna (6 r.,vnuk pastora L. Dunu) nerozpráva, má príznaky autizmu.
– Jojo Zifčák (24 r. na vozíčku). Aktualizované 9.1.: celkovo ťažký stav s bolestivými atakmi a striedavými horúčkami, lekári sú bezradní. Úpenlivo prosme za brata Joja.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 48 r., na vozíčku) skleróza multiplex.
– Štefánia Sováková (sestra zo zboru) onkologický pacient
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice). Aktualizované 8.9.: Nádor bol zdarne odstránený – Bohu vďaka. Modlime sa ďalej.
– Annette Merkl (17-ročná, dcéra Craiga Merkla, ktorý slúžil na English campe v lete 2015). Aktualizované v júni 2017: Annette je uzdravená z leukémie. Pokračuje však v preventívnej chemoterapeutickej liečbe ďalšie 2 roky. Modlime sa za úplné uzdravenie, aby sa leukémia už viac nevrátila. 
– Marienka Adorjánová
– Slavo Skaško (po opakovaných mozgových príhodách a operácii pankreasu). Aktualizované 9.1.: Modlime sa o Milosť – zázrak a spásu pre Slava aj pre jeho blízkych.
5. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Ďakujme Bohu za uzdravenie z ťažkých ochorení u týchto blížnych, za ktorých sme sa modlili: Tibor Jačman, Broňa Mišinová, Jakub Kandráč, Ľudovít Škovran, Paulína Timčová, Ladislav Sunyogh, Jojo BrenkusSláva Bohu!

Zlatka Vahalcová (po ťažkej autonehode, kde bolo otázne prežitie) nezvyčajne rýchle uzdravenie vnútorných zranení, napreduje v rehabilitácii.

Bohunka Brenkusová prekonala tropickú horúčku dengue a počet krvných dostičiek je už optimálny. Sláva Bohu.

Prayer Wall – THEMES

1. Let’s thank God for his goodness and for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection.
2. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– God’s protection
– God’s favour
– God’s blessings on Slovakia, on the government and our parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
– our president
– the unemployed to find jobs
– the situation in the Ukraine
– for peace in Europe, especially for the serious situation regarding the refugees
– the nation of Israel
– the persecuted Christians around the world (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)

3. Let’s pray for those who:
– feel down,
– are elderly people,
– have lost their relationship with God.

4. Let’s pray for the sick:

– Štefan Molnár. (father of K. Verebová) Updated 26.1.: Was found to have acute inflammation in his body, but the cause is still undetermined. However, we are thanking God that the next day (after we began to pray) the symptoms radically decreased, and Steven is, as of yesterday, now getting care at home. We are continuing to pray.
– Barborka Fabianová (age 30, from Dobšiná) Update as of 2.2.: she is asking for prayer. She’s been diagnosed with breast cancer. She is also in the beginning stages of pregnancy.  Her operation – to have the tumor removed (either a partial or complete mastectomy) – has been rescheduled for March 6th.  We’re praying that God would protect both mom and her baby, and that He would lead the entire process to a victorious conclusion.
– Miro Olha. Update as of 9.1.: brother Miro had a risky operation on Tuesday 21.11.  We keep on praying for Miro and his health.
– Eva Faguľová. Update as of 20.11.: after high levels of radiation therapy she has damage to her jaw joints and chewing muscles.  We are praying for God’s intervention and help.
– Anton Faguľa has rheumatoid arthritis, which is causing curvature of his toes. This is causing pain and difficulty with walking.
– Zuzana Uvírová (acquaintance of brother Mário Lazúr) Update as of 12.10.:  Cancerous tumor in her head with a 5% chance of recovery according to the prognosis of the doctors; mother of two children, aged 11 and 13. 
– Elizabeth Kalejová (chronic back pain) Update as of 13.9.: Elizabeth is through surgery. Thanks to Lord all went well. We are praying for complete recovery and healing of her spine. 
– Eliška Pocisková (age 5, Jablonov near Trnava) Update as of 1.8.: 
Cancer on her kidneys.
– Vladko Vašak (1 year old) Update as of  4.11.: Vladko was born with a non-functioning kidney wrapped in cysts, which are1 growing. His planned operation  was postponed due to him having a viral infection. We’re praying that God would lead the doctors as they make decisions about how to proceed, the treatments and for his complete healing.
– Aďka Vapeníková Update as of 11.9.: (age 40; from AC Rožňava – metastasized tumor in her intestines)  We’re praying for mercy, and God’s miracle…
– Marta Stričková (sister  of Magda Icsova) Update as of 9.1.: Marta is suffering from a pancreatic tumor. She is through surgery but they were not able to completely eliminate it.

– Markétka Kučerová, Praha 
(granddaughter of T. Stuhla) Update as of 29.1.:  Severe health concerns since birth, even though the diagnosis of “Butterfly Disease” (EB) was not confirmed. She has Neutropenia as well as other serious illnesses.  She must be kept in isolation (and also given meds and injections) and her older sister,  because of this, is not allowed to attend preschool because of the threat that she may be a carrier of “something.” We are praying for a miracle for Marketka and blessings for the entire struggling family.
– Jaroslava Špireková (age 28) due to a fall from her bicycle a hematoma formed on her brain, she’s suffering epileptic seizures and her left side is paralyzed.  We’re praying for God’s intervention.
– Sebastián Duna (6 yrs.- grandchild of Pastor L. Duna) doesn’t talk, showing indications of autism.
– Jojo Zifčák (24 yrs.-in a wheelchair) Update as of 9.1.: suffering from long-term fevers. He has a very difficult condition with attacks of pain. At this point, the doctors are not sure why. Let’s pray fervently for our brother Jojo.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, 48 yrs.-in a wheelchair) multiple sclerosis.
– Štefánia Sováková (sister from our church) cancer patient.
– Danka Hrabovská (tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Update as of 8.9.:  Danka is through surgery. The tumor was successfully removed and the histology results were negative. Let’s pray for complete recovery.
– Annette Merkl
(age 17, Canada – daughter of Craig Merkl-English camp Aug 2015) Update – June 2017: Annette’s leukemia is gone.  She is continuing with monthly preventative oral chemotherapy treatments for 2 years. Pray for complete healing and that the leukemia never returns.
We continue in prayer for her complete healing.
– Marienka Adorjánova
– Slavo Skaško Update as of 9.1.: suffering from recurrent strokes and subsequent operations on his pancreas.  We’re praying for mercy- a miracle and salvation for Slavo and his loved ones.
5. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Tibor Jačman, Broňa Mišinová, Jakub Kandráč, Ľudovít Škovran, Paulína Timčová, Ladislav Sunyogh, Jojo Brenkus and Zlatka Vahalcová. Praise the LORD!

Bohunka Brenkus has come through Dengue (tropical) fever and the number of her blood cells is now optimal. Glory to God!