Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

1. Vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť a vzkriesenie.
2. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– Božiu ochranu
– Božiu priazeň
– Božie požehnanie pre Slovensko, pre parlament a vládu (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
– prezidenta
– prácu pre nezamestnaných
– situáciu na Ukrajine
– pokoj v Európe, zvlášť za vážnu situáciu týkajúcu sa migrantov
– Izrael
– za prenasledovaných kresťanov vo svete (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
3. Modlime sa za:
– smutných
– starších vekom
– tých, ktorí sa vzdialili od Boha

4. Modlime sa za nemocných:
– Jozef Sabol (výmena kolenného kĺbu) Aktualizované 30.4.: Jožko je po operácii. Prosme za uzdravenie a za následnú rehabilitáciu.
– Šimon Uhrinec (2,5 r.) Aktualizované 15.4.:  problém s trávením a najmä s vyprázdňovaním.
– Jozef Zifčák (72 r., operácia srdca, brat Marty Libovej) Aktualizované 9.5.: Jozef je po operácii srdca. Vďaka Bohu, čo sa týka srdca, vyvíja sa to dobre, budú mu vyberať stehy. Veľmi však potrebuje naše modlitby: Má niekoľko týždňové krvácanie (krv v moči) spojené s bolesťami, zatiaľ neurčená diagnóza. Celkovo sa má veľmi ťažko. Bol prevezený z Bratislavy do Trnavy. 

– Natália Berková (15 r., reumatický medzistavcový zápal v chrbtici) Aktualizácia 30.4.: Stav sa výrazne zlepšil. Pokračujme v modlitbách.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 4.3.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Štefan Molnár (otec K. Verebovej) Aktualizované 3.3.: Zistený silný zápal v organizme. Medzičasom sa zápalové hodnoty znížili, sú plánované ďalšie vyšetrenia. Pokračujme v modlitbách.
– Barborka Fabianová (s. 30 r. Dobšiná, karcinóm prsníka) Aktualizované 9.3.: V stredu 7.3. bola Barborka operovaná s dobrým výsledkom. Vďaka Bohu. Modlíme sa  naďalej, aby sa mala dobre, bez komplikácií ona aj bábätko, aby mohlo tehotenstvo prirodzene pokračovať bez ohrozenia. Zároveň prosme Pána o milosť a ochranu od recidívy. 
– Miro Olha Aktualizované 3.3.: Zjednoťme sa všetci v modlitbách za Mira za jeho zdravie.
– Eva Faguľová (zaseknuté žuvacie svaly po chemoterapii) Aktualizované 21.5: Dnes Evičku operovali. Nemáme informáciu s akým výsledkom. Nech je Boh oslávený v tejto jej potrebe. 
– Anton Faguľa (reumatoidná artritída) Aktualizované 11.4: Lekári operáciou odľahčili zdravú obličku vývodom. Bolesti kĺbov  t.č. ustali. Pokračujme v modlitbách.
– Elizabeth Kalejová Aktualizované 3.3.: Modlime sa za úplné zotavenie a uzdravenie po operácii chrbtice.
– Vladko Vašak  Aktualizované 3.3.: Vladko sa narodil s nefunkčnou ľadvinou obalenou cystami, ktoré sa zväčšujú. Plánovaná operácia bola odložená. Modlíme sa, aby  Pán viedol rozhodnutia lekárov, realizáciu, liečbu k plnému uzdraveniu. 
– Aďka Vapeníková (40 r., AC Rožňava – nádor v črevách s metastázami) Aktualizované 11.9.: Prosme o Milosť a Boží zázrak.
– Marta Stričková (sestra s. Magdy Icsovej) Aktualizované 9.1.: Marta má nádorové ochorenie pankreasu, je po operácii, ale nádor nebolo možné odstrániť.
– Markétka Kučerová, Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 23.8.2017: Zdravotný stav sa mierne zlepšil, avšak stále je vážny, lekári pokračujú v testoch, odberoch kostnej drene a v domácej liečbe. Stále musí byť v chránenom prostredí. Modlime sa 
naďalej o zázrak uzdravenia, aj za sestričku, aby keď nastúpi do škôlky, aby nič nenapadlo oslabenú imunitu Markétky. Modlime sa za požehnanie a posilnenie pre celú rodinu. 
– Jaroslava Špireková (28 r., Vranov) po páde z bicykla sa vytvoril hematóm na mozgu, trpí epilepsiou a ľavú stranu má ochrnutú. Modlime sa za Boží zásah.
– Sebastián Duna (6 r.,vnuk pastora L. Dunu) nerozpráva, má príznaky autizmu.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku). Aktualizované 9.1.: celkovo ťažký stav s bolestivými atakmi a striedavými horúčkami, lekári sú bezradní. Úpenlivo prosme za brata Joja.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku) skleróza multiplex.
– Štefánia Sováková (sestra zo zboru) onkologický pacient
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice). Aktualizované 8.9.: Nádor bol zdarne odstránený – Bohu vďaka. Modlime sa ďalej.
– Annette Merkl (17-ročná, dcéra Craiga Merkla, ktorý slúžil na English campe v lete 2015). Aktualizované v júni 2017: Annette je uzdravená z leukémie. Pokračuje však v preventívnej chemoterapeutickej liečbe ďalšie 2 roky. Modlime sa za úplné uzdravenie, aby sa leukémia už viac nevrátila. 
– Marienka Adorjánová
– Slavo Skaško (po opakovaných mozgových príhodách a operácii pankreasu). Aktualizované 9.1.: Modlime sa o Milosť – zázrak a spásu pre Slava aj pre jeho blízkych.
5. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Ďakujme Bohu za uzdravenie z ťažkých ochorení u týchto blížnych, za ktorých sme sa modlili: Tibor Jačman, Broňa Mišinová, Jakub Kandráč, Ľudovít Škovran, Paulína Timčová, Ladislav Sunyogh, Jojo Brenkus, Zuzka SuchomlinováSláva Bohu!

Zlatka Vahalcová (po ťažkej autonehode, kde bolo otázne prežitie) nezvyčajne rýchle uzdravenie vnútorných zranení, napreduje v rehabilitácii.    

Bohunka Brenkusová  prekonala tropickú horúčku dengue a počet krvných dostičiek je už optimálny. Sláva Bohu.

 

         

Prayer Wall – THEMES

1. Let’s thank God for his goodness and for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection.
2. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– God’s protection
– God’s favour
– God’s blessings on Slovakia, on the government and our parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
– our president
– the unemployed to find jobs
– the situation in the Ukraine
– for peace in Europe, especially for the serious situation regarding the refugees
– the nation of Israel
– the persecuted Christians around the world (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)

3. Let’s pray for those who:
– feel down,
– are elderly people,
– have lost their relationship with God.
4. Let’s pray for the sick:
– Jozef Sabol (Knee replacement surgery) Updated 30.4.: Jožko is through surgery. We are praying for healing and for his following rehab.

– Šimon Uhrinec (age 2 1/2) Updated 15.4.: has a problem with his digestion,  but mainly with elimination.
– Jozef Zifčák (age 72, heart surgery, brother of Marta Libová) Updated 9.5. Jozef is through surgery. Thank God that as far as his heart is concerned, it seems to be developing fine, and they will be removing his stitches.  He really needs our prayers.  He has been bleeding for several weeks (has blood in his urine) and also has pain of a, so far, undiagnosed cause. Overall, he is in serious condition. From Bratislava he has been moved to Trnava.
– Natália Berková (age 15, rheumatic intervertebral inflammation in her spine) Updated 30.4.: her condition has improved significantly. We continue to pray.
– Jozef Pisarčík 
(age 48, from Betliar, diagnosed with systemic scleroderma and other naturally associated symptoms) Updated 4.3.: is asking for prayer for complete healing.
–  Štefan Molnár 
(father of K. Verebová) Updated  3.3.:  Intense inflammation found in his body. Since the testing, the inflammation has decreased, and further tests are planned. We continue to pray.
– Barborka Fabianová 
(age 30 from Dobšiná, breast cancer) Updated 9.3.: On Wed. 7.3. Barbora underwent surgery with good results. Thank the Lord. We are continuing to pray that both her and the baby she is carrying would thrive without complications, and that her pregnancy could continue without any danger.  We are also asking the Lord for graciousness and protection from any recurrence.
– Miro Olha Updated 3.3.: 
We are all uniting in prayer for Miro and his health.
– Eva Faguľová 
(frozen chelation muscles after chemotherapy) Updated 21.5 Eva is through surgery. May Lord be glorified in her need of her recovery and healing.
– Anton Faguľa (reumatoid arthrits)  Updated 11.4.:  Physicians have relieved the stress on his good kidney with the use of a lead. The joint pain is better. We continue to pray.
– Elizabeth Kalejová 
(chronic back pain) Updated 13.9.: Elizabeth is through surgery. Thanks to Lord all went well. We are praying for complete recovery and healing of her spine. 
– Vladko Vašak
 (1 year old) Updated 3.3.: Vladko was born with a non-functioning kidney wrapped in cysts, which are growing. His planned operation  was postponed. We’re praying that God leads the doctors as they make decisions about how to proceed, the treatments and for his complete healing.
– Aďka Vapeníková
(age 40, from AC Rožňava – metastasized tumor in her intestines) Update as of 11.9.:   We’re praying for mercy, and God’s miracle…
– Marta Stričková 
(sister  of Magda Icsova) Update as of 9.1.: Marta is suffering from a pancreatic tumor. She is through surgery but they were not able to completely eliminate it.
– Markétka Kučerová, 
Praha (granddaughter of T. Stuhl) Update as of 29.1.: her health has improved slightly, but is still serious. The doctors continue with testing, extraction of her bone marrow and home treatment. She still has to be in a protected environment. We continue to pray for a miracle of healing. Also for her sister, as she attends preschool, that nothing would endanger Marketka’s weakened immune system. Pray for blessings and strength for her whole family.
– Jaroslava Špireková 
(age 28) due to a fall from her bicycle a hematoma formed on her brain, she’s suffering epileptic seizures and her left side is paralyzed.  We’re praying for God’s intervention.
– Sebastián Duna
(6 yrs.- grandchild of Pastor L. Duna) doesn’t talk, showing indications of autism.
– Jojo Zifčák
(26 yrs.-in a wheelchair) Update as of 9.1.: suffering from long-term fevers. He has a very difficult condition with attacks of pain. At this point, the doctors are not sure why. Let’s pray fervently for our brother Jojo.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, 50 yrs.-in a wheelchair) multiple sclerosis.
– Štefánia Sováková
(sister from our church) cancer patient.
– Danka Hrabovská 
(tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Update as of 8.9.:  Danka is through surgery. The tumor was successfully removed and the histology results were negative. Let’s pray for complete recovery.
– Annette Merkl
(age 17, Canada – daughter of Craig Merkl-English camp Aug 2015) Update – June 2017: Annette’s leukemia is gone.  She is continuing with monthly preventative oral chemotherapy treatments for 2 years. Pray for complete healing and that the leukemia never returns.
We continue in prayer for her complete healing.
– Marienka Adorjánova
– Slavo Skaško Update as of 9.1.: 
suffering from recurrent strokes and subsequent operations on his pancreas.  We’re praying for mercy- a miracle and salvation for Slavo and his loved ones.
5. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Tibor Jačman, Broňa Mišinová, Jakub Kandráč, Ľudovít Škovran, Paulína Timčová, Ladislav Sunyogh, Jojo Brenkus, Zlatka Vahalcová and Zuzka Suchomlinová. Praise the LORD!

Bohunka Brenkus has come through Dengue (tropical) fever and the number of her blood cells is now optimal. Glory to God!