Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidenta, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
5. Modlime sa za nemocných:
– Joan Blank (svatka sestry M. Icsovej z USA) má onkologické ochorenie. Aktualizované 17.9.: Momentálne prebieha liečba ožarovaním a chemoterapiou. Jej stav je vážny – 25.9. bude operovaná. V rodine už majú svedectvo, keď Pán Boh zázračne uzdravil pred dvoma rokmi iného člena rodiny, kde už nebola nádej, ani pomoc z lekárskeho hľadiska. Bol to Ron, za ktorého sme sa modlili aj my v modlitebnom múre, ktorý je vďaka Bohu zdravý dodnes.  
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 17.7.: modlime sa za uzdravenie z onkologického ochorenia.
– Šimon Uhrinec (2,5 r.) Aktualizované 15.4.:  problém s trávením a najmä s vyprázdňovaním.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 4.3.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 21.9: Ďakujme Bohu za dobré správy od Evky. Výsledok z magnetickej rezonancie je podľa vyjadrenia primára vynikajúci. Miesto, kde sa nádor nachádzal, je čisté. Žuvacie svaly sú už po operácii a následnej rehabilitácii funkčné. No proces ešte nekončí. Prebieha liečba rohovky oka, ktoré bolo predchádzajúcimi úkonmi vážne poškodené. Pokračujme v modlitbách. Zároveň Evka ďakuje za vytrvalé modlitby a tiež aj za manžela, u ktorého nastali výrazne zlepšenia.
– Aďka Vapeníková (40 r., AC Rožňava – nádor v črevách s metastázami) Aktualizované 31.5.: Je po operácii, zotavuje sa a čaká na špeciálne diagnostické vyšetrenie. Prosme o Božiu milosť a zázrak uzdravenia.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 31.8.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Sebastián Duna (6 r., vnuk pastora L. Dunu) nerozpráva, má príznaky autizmu.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Aktualizované 31.5.: Celkovo sa stav zlepšil, horúčky ustali. Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex) Aktualizované 31.5.: Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 31.5.: Nádor bol zdarne odstránený – Bohu vďaka. Danka je stále v procese rehabilitácie. Sú plánované ďalšie vyšetrenia. Modlime sa ďalej.
– Marienka Adorjánová
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Štefan Molnár, Jozef Zifčák, Natália Berková, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová,Tomáš Kušev 

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
5. Let’s pray for the sick:
– Joan Blank (M. Icso’s son David’s mother-in-law in the USA) has cancer. As of 17.9.:  Currently, she is undergoing radiation and chemotherapy. Her condition is serious –  on Sept. 25 she will have surgery. In their family they already have a testimony of when the Lord miraculously healed another family member, Ron, from cancer two years ago.  He was in a bleak place without any hope from the medical community; we prayed for him on this prayer wall, and God has been gracious to him and he is healthy to this day.  
– Marlyn Defoggi (wife of our close co-worker from the US, Paul Defoggi; both of them are good friends of our church) we are praying for healing from cancer.
– Šimon Uhrinec (age 2 1/2) Updated 15.4.: has a problem with his digestion,  but mainly with elimination.
– Jozef Pisarčík (age 48, from Betliar, diagnosed with systemic scleroderma and other naturally associated symptoms) Updated 4.3.: is asking for prayer for complete healing.
– Eva Faguľová Updated 21.9: Thank the Lord for the good news from Evka. The result of her MRI was excellent, according to the head doctor/primar. The place where the tumor was previously is now clean. Her chewing muscles are again functional after her surgery and subsequent rehabilitation. However, the whole thing is not over yet. Treatment continues on the cornea of her eye, which was severely damaged by previous treatments. Please continue in prayer. Evka, at the same time thanks everyone for the persistent prayers for herself and her husband also, who has made significant improvements.
– Aďka Vapeníková (age 40, from AC Rožňava – metastasized tumor in her intestines) Updated 31.5.: She is through surgery and waiting for a special diagnostic examination. Let’s pray for Gods grace and the miracle of healing.
– Markétka Kučerová, age 3, Prague (granddaughter of T. Stuhl) Update as of 31.8.: Blood hemorrhage disorder (a leukemia threat) plus Ichthyosis (skin peeling, incurable diagnosis). Margaret’s mom says she’s a “great warrior.” Both diagnoses are very, very difficult. Let’s pray asking the Lord for the miracle of complete healing. We pray for her parents to be empowered by God’s strength through this struggle and her constantly needed care.
– Sebastián Duna (age 6 – grandson of Laco Duna) doesn’t talk, showing indications of autism.
– Jojo Zifčák (age 26, in a wheelchair) Updated 31.5.: His overall condition has improved. The fevers have stopped.
Let’s continue to bless Jojo and ask for the uplifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková (Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 31.5.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská (tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Updated 31.5.: The tumor was successfully removed – Praise the Lord. Danka is still going through rehab. She is scheduled for further examinations.  We are continuing to pray.
– Marienka Adorjánová
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:
We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Štefan Molnár, Jozef Zifčák, Natália Berková, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev