Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Martin Studenčan (otec Andreja Studenčana) Aktualizované 30.11.: modlime sa za Martina, ktorý bol v dôsledku ťažkého priebehu Covid-19 hospitalizovaný. Jeho stav je vážny, modlime sa za Boží zázrak.
– Marián Kaleja (pastor AC Sabinov) Aktualizované 30.11.: Marián má nález v ústnej dutine, mali by ho operovať a vzorku poslať na rozbor. Modlime sa za Božiu ochranu a uzdravenie.
– Júlia Šuraňová (covid-19) Aktualizované 15.11.: hospitalizovaná v žilinskej nemocnici na JIS.
 Šimon Novák (12r.) Aktualizované 10.11.: nešpecifikovaný zápal. Je hospitalizovaný, stav sa zlepšuje. Pokračujme v modlitbách.
– Marta Lapčáková (58 r., Vranov nad Topľou) Aktualizované 10.11.:
Na základe ďalších vyšetrení bola preklasifikovaná diagnóza. Nie je to onkologické ochorenie s metastázami. Bohu vďaka. Ochorenie je však závažné, týka sa uzlín celého tela. Modlime sa za uzdravenie, za účinnú liečbu.
 
 Slavo Gordian (akútna leukémia) Aktualizované 10.11.: Modlime sa za úplné uzdravenie z tejto nemoci.
– Eva Faguľová Aktualizované 10.11.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 10.11.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález) Aktualizované 10.11.: Pokračujme verne v modlitbách za Katku, nech je liečba úspešná a nech je nemoc minulosťou.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 10.11.: Modlime sa za Stanka. Je pozitívny na Covid-19 a je na pľúcnej ventilácii.
– Hanička Dufalová 
(diabetes) Aktualizované 10.11.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 10.11.: Je po operácii hrudnej chrbtice. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 10.11.: Lance ďakuje za modlitby a my naďalej pokračujme v nich, pretože liečba je zdlhavá. Má sa lepšie.
 Emka Pasztorová  (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémia) Aktualizované 31.7.:  Emke liečba zabrala veľmi dobre, už ani nemá hodnoty, ktoré by indikovali prítomnosť leukémie, v nemocnici im dovolili, aby s ňou bola mamka a je na tom tak dobre, že medzi fázami, keď jej podávajú lieky, ich púšťajú domov. Veríme, že to bol Boh, ktorý to všetko takto zariadil. Ďakujeme (správa od rodiny). Pokračujme v modlitbách.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Gabovič, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
– Martin Studenčan (father of Andrej Studenčan) Updated 30.11.: we are praying for Martin, who has been hospitalized as a result of Covid-19. His condition is serious.  We’re praying for God’s miracle.
Marián Kaleja (pastor of AC church in Sabinov) Updated 30.11.: Marián has a tumor in his sinus cavity.  He will undergo surgery and then await results from the specimen lab tests. We are praying for God’s protection and healing.
– Júlia Šuraňová  (covid-19) As of 15.11.: she is hospitalized in the Zilina region in intensive care.
 Šimon Novák  (age 12) Updated 10.11.: inflammation of unknown origin.  He is hospitalized, and his condition is improving.  We continue to pray.
– Marta Lapčáková (age 58, from Vranov nad Toplou) As of 10.11.:  Based on further examinations, her diagnosis has been reclassified; no longer metastasised cancer, thank God. It is, however, still serious, as it affects the glands/nodes throughout her entire body.  We are praying for healing and for the meds to work.
 Slavo Gordian  Updated 10.11.: We are praying for a complete healing from this illness.
– Eva Faguľová Updated 10.11.: We are asking the Lord for victory in the fight with this long-term  cancer illness.
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 10.11.: we continue to pray.
– Katka Láslofiová (cancer) As of 10.11.: We continue to faithfully pray for Katka, that the treatments will be successful and that this illness will be behind her.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) Updated 10.11.: We are praying for Stano. He tested positive for Covid 19 and is on a lung ventilator.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 10.11.: she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
– Danka Hrabovská Updated 10.11.: She underwent thoracic spine surgery. We continue to pray for her healing.
–  Lance Lanning
(Montana, USA) Updated 10.11.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Emka Pasztorová  (age 4, from Levice, diagnosed with leukemia) Updated 31.7.:  Ema took the treatment very well, and no longer has any markers that would indicate that she has leukemia.  In the hospital they allowed her mom to be with her, and she is even doing so well that they let them go home in between phases.of giving her rounds of treatments.  Her family said they believe that it was God who arranged everything and that they are thankful. We continue to pray. 
– Jojo Zifčák
(in a wheelchair): Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, in a wheelchair, multiple sclerosis)Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Gabovič, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.