Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidenta, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
4.1 Modlime sa za voľbu ústavných sudcov:
Vyvyšujme Pána nad celým procesom od výberu až po zvolenie a prosme Ho, aby dohliadal na výber a spôsobil zvolenie tých sudcov, ktorých On požehná, aby boli požehnaním pre Slovensko.1.M.18,14a (Roh.) či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi?
5. Modlime sa za nemocných:
– Dominika Juhaszová
(6-mesačné bábätko, neter L. Kateržabekovej) Aktualizované 14.6.: vo štvrtok 13. bola Dominika operovaná (kraniosynostóza). Operácia bola bez komplikácii. Ďakujme Bohu a modlíme sa za zotavenie  a taktiež, aby všetko fungovalo tak ako má.
– Jozef Hodermarský st. 
(nádor v brušnej časti) Aktualizované 5.6.: Prosme za  nášho brata, aby mu v tomto utrpení  Pán Boh pomohol a naplnil každú jeho potrebu.

– Anka Ferencová (sestra zo zboru) Aktualizované 17.4.: má srdcovú arytmiu spojenú s veľkými bolesťami a ďalšími ťažkosťami. Často je nutné volať záchranku. Z lekárskeho hľadiska operácia nie je možná. Prosme o uzdravenie.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 17.4.: Výsledky vyšetrenia kostí a kostnej drene sú bez nálezov. Vďaka Bohu. Katka má za sebou 3 chemoterapie a ďalšie by mali nasledovať. Prosme o zázrak úplného uzdravenia, aby bol Boh vo všetkom oslávený.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 24.1.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. Navyše má poškodené nervy miechy a vysušené platničky v drieku a tiež veľkú cystu na obličke. Prosme za jeho uzdravenie.
– Natália 
(15r., vnučka E. Berkovej) Aktualizované 26.4.: Stráca mobilitu aj videnie. Celkový stav je zlepšený, zrak sa vrátil. Bohu vďaka. Pokračujme v modlitbách.
–  Ján Amort
(49 r.) Aktualizované 3.6.: Janko  má problém so srdcom. Vo štvrtok 6.6. bude operovaný. Prosme, aby Pán dal milosť a operácia sa podarila.
– Hanička Dufalová 
(16 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 11.12.: Ochorenie diagnostikované pred vyše mesiacom. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 13.11.: Lance sa má o trochu lepšie, lepšie spí, cíti viac sily v nohách aj v rukách a aj zuby a ďasná sú na tom lepšie. Je dojatý našou modlitebnou podporou a zo srdca všetkým ďakuje a zároveň prosí, aby sme vytrvali v modlitbách za úplné uzdravenie. Víťazstvo a sláva patrí Bohu. Pokračujme v modlitbách o Boží zázrak pre Lancea a jeho rodinu (3 deti do 10 rokov).
– Joan Blank (svatka sestry M. Icsovej z USA, onkologické ochorenie) Aktualizované 20.2.: Dobrou správou je, že operáciou boli odstránené všetky nálezy z uzlín a sú čisté. Sláva Bohu. Pokračujme v modlitbách, pretože Joan ide ešte na chemoterapiu. V rodine už majú svedectvo, keď Pán Boh zázračne uzdravil pred nejakým časom  iného člena rodiny, kde už nebola nádej, ani pomoc z lekárskeho hľadiska. Bol to Ron (jej manžel), za ktorého sme sa modlili a je, vďaka Bohu, zdravý dodnes.  
– Šimon Uhrinec (3 r.) Aktualizované 22.1.:  problém s  vyprázdňovaním. Odborným vyšetrením sa vďaka Bohu nepotvrdila žiadna funkčná porucha. Stav sa zlepšil. Modlíme sa naďalej, aby boli odblokované prekážky a celá záležitosť uzdravená. Rodičia sú veľmi vďační za modlitby.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 4.3.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 30.4: Pokračujme v modlitbách za úplné uzdravenie a za dobrý výsledok operácie (v tvárovej časti), ktorá je plánovaná za niekoľko týždňov.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 31.8.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 20.10.:  Po odstránení nádoru z hrudnej chrbtice a pokračujúcej rehabilitácii vyšetrenia ukázali, že pre zlepšenie mobility je potrebná ďalšia operácia chrbtice. Termín nie je zatiaľ určený. Pokračujme v modlitbách.
– Marienka Adorjánová
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Saška Pacovská  Aktualizované 26.2.: Saška ďakuje za modlitby. Je doma z nemocnice. Tlak sa jej upravil bez následnej liečby. 
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Štefan Molnár, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
4.1 We are praying over the choosing of the Constitutional Supreme Court Judges – Exalt the Lord over the entire process from their nominations through their election. Ask Him to oversee the choosing and cause the election of those judges whom He blesses, that they would be a blessing for Slovakia. Genesis 18:14a  “is anything too hard for the Lord?”
5. Let’s pray for the sick:
– Dominika Juhaszová
(age 6-months, niece of L. Kateržabek) Update as of 5.6.: on Thursday, June 13th, Dominika is to undergo an operation on her head (craniosynostosis). We are praying that God would guide the hands of the doctors, protect little Dominika and that her parents would come to know God through this situation.
– Jozef Hodermarský Sr. 
(Stomach tumor) As of 5.6.: Pray for our brother, that God would help him through his suffering and that the Lord would fulfill his every need.
– Anka Ferencová (sister from our church) As of 17.4.: has a heart arrhythmia which is causing her great pain and other difficulties.  It’s often necessary to call and ambulance.  From a medical point of view, surgery is not an option. Let’s ask for healing.
– Katka Láslofiová (diagnosed with breast cancer) As of 17.4.: The results of the bone and bone marrow tests were negative. Thanks to God. Katka had three chemo treatmenst behind her and still has more to go through.  Let’s ask for a miracle of complete healing, and that God would be glorified in everything. 
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) As of 24.1.: Stano is asking for prayer.  He suffered a stroke.  In addition, he also has damaged nerves in his spinal cord and dried platelets in his spinal collumn. He also has a large cyst on his kidney. Let’s pray for his healing.
 Natália 
(age 15, grandaughter of E. Berkova) As of 26.4.: She is losing mobility and sight. Her overall condition is improved and her sight has returned. Thanking God.  We continue to pray.  
– Ján Amort (age 49) As of 3.6.: 
Janko  has a problem with his heart. On Thursday, 6.6.2019 he will undergo an operation. Let’s ask God to be gracious, and that the surgery will be successful.    
Hanička Dufalová
 (age 16 mo., type 1 diabetes) As of 11.12.:she was diagnosed over a month ago. We are asking God for a miraculous healing.    
–  Lance Lanning
(Montana, USA) As of 13.11.: Lance seems to be doing better, sleeps better, has more strength in his legs and arms/hands and his teeth and gums are doing better. He is touched by our prayer support and thanks everyone from his heart. He also asks that we remain steadfast in our prayers for his complete healing.” Victory and praise belong to God. We continue to pray.
– Joan Blank
(Emil and Maria Icso’s son, David’s, mother-in-law in the USA) with cancer. As of 20.2.: The good news is that the operation got all the cancer cells from the nodes with clean margins,  Glory to God. Let’s continue to pray, because Joan is still undergoing chemotherapy.  In their family they already have a testimony of when the Lord miraculously healed her husband, Ron, from cancer a couple years ago.  He was in a bleak place without any hope from the medical community; we prayed for him on this prayer wall, God has been gracious to him and he is healthy to this day.  
– Šimon Uhrinec 
(age 3) Updated 22.1.: he has a problem with elimination. The examination by specialists, thank God, did not confirm any specific malfunction.  The situation has improved.  We continue to pray for any remaining obstacles to be unblocked and for complete healing. His parents are very grateful for your prayers. 
– Jozef Pisarčík 
(age 48, from Betliar, diagnosed with systemic scleroderma and other naturally associated symptoms) Updated 4.3.: he is asking for prayer for complete healing.
– Eva Faguľová Updated 30.4: 
We continue in prayer for her complete healing and for her operation (on her face), which is scheduled in a few weeks time.
– Markétka Kučerová
(age 3, from Prague, granddaughter of T. Stuhl) Update as of 31.8.: Blood hemorrhage disorder (a leukemia threat) plus Ichthyosis (skin peeling, incurable diagnosis). Margaret’s mom says she’s a “great warrior.” Both diagnoses are very, very difficult. Let’s pray asking the Lord for the miracle of complete healing. We pray for her parents to be empowered by God’s strength through this struggle and her constantly needed care.
– Jojo Zifčák 
(age 26, in a wheelchair) Updated 31.5.: His overall condition has improved. The fevers have stopped. Let’s continue to bless Jojo and ask for the uplifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková 
(Jojo’s mom, age 50, in a wheelchair, multiple sclerosis) Updated 31.5.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
– Danka Hrabovská 
(tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Updated 20.10.: After having had a tumor removed from her thoracic spine and the ongoing rehabilitation, further examination has revealed that, in order to improve her mobility, a following spinal surgery is needed. The date for the surgery is yet to be determined. We continue to pray.
– Marienka Adorjánová
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:
– Saška Pacovská Update as of 26.2:
Saška is thankful for the prayer.  She is home from the hospital. Her blood pressure corrected without any susequent treatment..
– Vlado Príbelský
(retired pastor from Galanta) As of 24.1.: “Thanks to our dear Lord Jesus, the results, after a half year of cancer treatments and after both yours and our prayers, are good.   We really want to thank you for your time, your prayers and your love.”  (from his wife) 
 Marlyn Defoggi (wife of  Paul Defoggi, our close coworker in Virginia, USA, both are friends of our church) Update as of 13.11: the doctors have confirmed that all the tumors in her body have disappeared.  We are praising God for her healing from cancer.  

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Esterka Handzoková, Elvíra Jačmanová, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.