Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Berea


„A tí (v Berei) boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak.” Skutky 17: 11

Berea je projekt spoločného čítania a skúmania Božieho slova, vzájomného zdieľania s tým, čo nás z Božieho slova oslovilo. Takýto spôsob nás môže vzájomne obohatiť, viac zjednotiť a prehĺbiť naše poznanie. Zároveň je príležitosťou aj pre tých, ktorí ešte Bibliu celú neprečítali, alebo potrebujú mať po ruke denný plán čítania Biblie. Celý Starý, aj Nový zákon je rozvrhnutý na dva roky a niektoré kapitoly Nového zákona prejdeme dvakrát.

Všetkým, ktorí sa na tomto projekte zboru zúčastnia, prajeme veľa nádherných chvíľ pri čítaní a skúmaní Biblie, Duch Svätý nech sám otvára a zjavuje hĺbku Božej podstaty, Jeho večnej pravdy zapísanej pre nás.

Nech je Božie slovo pre každého z nás potešením, obohatením, posilnením, povzbudením, uzdravením, uschopnením, múdrosťou a svetlom do každého dňa.