Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Biblická škola


„A ON dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov ….pripraviť svätých na dielo služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“

(Efež. 4:12-13)

Opieram sa o uvedené Božie Slovo dovoľte mi, drahé sestry a bratia, aby som sa v niekoľkých myšlienkach zdieľal o našej Zborovej biblickej škole. Biblická škola mala svoj neviditeľný zrod v našich srdciach začiatkom deväťdesiatych rokov. V tom čase sme si bratia vo vedení začali uvedomovať vážnu potrebu zjednoteného vzdelávania na úrovni zboru. Ako konkrétne a prakticky naplniť príkaz citovaného Božieho Slova – to bola naša otázka pred Pánom. Po mnohých modlitbách a rozmýšľaní pred Jeho tvárou sa podarilo v roku 1993 biblickú školu v zbore Apoštolskej cirkvi otvoriť.

Začali sme jednoročným vyučovaním predmetu „Základy kresťanského života” od brata Boba Gordona. Veľmi živo si pamätám, ako sme v počiatkoch rozmnožovali texty tejto učebnice, lebo až koncom roka 1996, s Božou pomocou, bola vydaná ako kniha. Od roku 1995 sme rozšírili štúdium na trojročné. Rozhodli sme sa, aby každý pracovník, ktorý má byť zapojený v akejkoľvek zborovej službe, prešiel týmto vzdelávaním.

V súčasnosti v prvom ročníku vyučujem spomínaný predmet, ktorý poukazuje na základné Božie pravdy. Počas tých uplynulých rokov priniesol mne i študentom mnoho požehnania. Druhý ročník vedie brat pastor Peter Liba. Študentov vovádza do ú v o d u Novej zmluvy a zároveň sú požehnaní spoznávaním p o z a d i a Novej zmluvy. Tretí ročník Zborovej biblickej školy vyučuje brat senior pastor zboru Ján Liba. Študentov oboznamuje s úvodom do Starej zmluvy a učí ich spoznávať pozadie Starej zmluvy. Súčasťou tretieho ročníka je aj predmet Duchovné poradenstvo, ktoré vyzbrojuje študentov k praktickej službe v teréne. No a chcem ešte pripomenúť veľké požehnanie plynúce zo spoločenstva – či už v triedach, alebo aj medzi ročníkmi cez prestávky.

Čo povedať na záver. Prosím o modlitby, aby Pán aj túto prácu viac a viac požehnal na úrovni duchovnej kvality – pre rast a službu jednotlivcov i na úrovni budovania spoločenstva.

Zároveň sa teším, že s mnohými z Vás sa stretneme v prvom ročníku. Vyučovací školský rok sa začína v mesiaci september. S láskou pozdravuje milé sestry a bratov, zodpovedný za KZBŠ,

pastor Tibor Farkaš