Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Domáce skupinky


Na začiatku 90-tych rokov túžba ľudí spoznávať Boha viac spôsobila v zbore vznik malých spoločenstiev, takzvaných domácich skupiniek. Dnes ich máme 24. Skupinka má väčšinou od 5 do 15 členov a spoločenstvo, ktoré tvoria, nesie svoje dobré ovocie.

Princíp skupiniek nachádzame ako v Starej zmluve, tak aj v Novej zmluve:

5 Kniha Mojžišová 1, 12-15 „ Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťarchu a vaše spory?! Priveďte si múdrych , rozumných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Postavím vám ich na čelo. A vy ste mi odpovedali: Dobrý je návrh, ktorý zamýšľaš uskutočniť! Potom som vzal náčelníkov vašich kmeňov, mužov múdrych a skúsených, a dal som vám ich za náčelníkov ako tisícnikov, stotníkov, pädesiatnikov a desiatnikov a za úradníkov pre vaše kmene.”

2 Kniha Mojžišová 18, 25 „Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, pädesiatnikov a desiatnikov.”

Skutky apoštolov 2, 46 „deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom.”

Skutky apoštolov 5,42 „Ale neprestali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Krista Ježiša.

Skutky apoštolov 12, 12 „Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa.

Skutky apoštolov 20, 20 „ako som vám nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne po domoch vyučoval.

Evanjelium podľa Lukáša 10, 38 „Keď išli ďalej, vošliel do nejakej dediny. ( Do svojho domu) Ho prijala žena menom Marta.

Evanjelium podľa Matúša 9, 10 „Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi.

Aby sme ako rodina Božia mohli byť bližšie jeden druhému a slúžiť si tak,ako nás učí Biblia, schádzame sa na domácich skupinkách pravidelne raz za týždeň, a to v piatok, prípadne v nedeľu. Tu máme priestor, okrem iného, na zdieľanie, sebareflexiu, dávame a dostáva sa nám, sme prijímaní a prijatie poskytujeme. Toto a mnoho iného sa učíme žiť podľa Božieho slova. V prítomnosti a pôsobení Ducha Svätého sa meníme a posúvame dopredu, aby sme spolu došli tam, kam sme sa „vybrali“.

Ak si sa zastavil milý návštevník, máš otázky, túžbu sa pridať, si vítaný!