Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Misia


„A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.”

(Matúš 28, 18-20)

Hneď po nežnej revolúcii, keď sa začalo kázať na verejnosti sme mohli vidieť záujem Rómov. Nevieme, či to bola hudba alebo to čo tam videli a cítili, ale zvlášť pri stanových misiách sme si uvedomovali potrebu misie medzi týmto národom. Do stanových zhromaždení, ktoré sa konali na jednotlivých sídliskách prichádzalo mnoho Rómov, dospelých aj detí, ale veľmi málo z nich navštívilo nedeľňajšie bohoslužby. V tom čase boli vysielané modlitby aj za rómsky národ.

V polovici 90 rokov sa konali pre rómske deti v starom meste evanjelizačné stretnutia, cez tieto aktivity sa nadviazali kontakty s dospelými, ktorí sa začali stretávať raz týždenne na Alžbetinej ulici, nakoľko to boli Rómovia, ktorí bývali väčšinou v starom meste a širšom centre. Na týchto stretnutiach boli kladené základy, prichádzali vždy noví ľudia a táto práca sa prirodzene preniesla na Luník IX, keď niektorí členovia tejto prvej skupinky dostali sociálne byty na tomto smutne známom sídlisku. Medzi nimi bola aj rodina brata Laciho Dunu, súčasného pastora rómskeho zboru AC na L IX. Bratia a sestry no najmä br. Laci s manželkou Ankou hlásali svojimi životmi a aj slovom zmŕtvych stalého Krista svojim susedom. Toto mnohokrát prerástlo do spontánnej evanjelizácie z balkóna „okrúhlych bytov” alebo po pivniciach na Hrebendovej ulici, kde sa zišlo k načúvaniu rómskych chválospevov a kázanému Božiemu Slovu v ich rodnom jazyku aj 80 až 120 ľudí. Uverivší sa schádzali na domácich skupinkách, navštevovali zbor na SOU Dopravnom a slúžili vo svojom okolí.

V roku 1999 sa za výdatnej podpory Hlasu pre Krista – Slovensko nadaboval film Ježiš, čo v praxi znamenalo, že bolo preložené Lukášove evanjelium do rómštiny a herci divadla Romathan ho aj nadabovali. Misijný tým, ktorý s týmto filmom navštívil 18 osád na východnom Slovensku, kde ho mohlo vidieť a vo svojom rodnom jazyku počúvať Božie slovo cca 8 000 Rómov.

V máji 2005 bol založený zbor na Luníku IX, kde sa v súčasnosti schádza asi 50-60 ľudí, na mládežnícke bohoslužby prichádza mnoho mládeže, pracuje sa s dievčatami, ktoré sa schádzajú na svojich stretnutiach, kde sa môžu zdôverovať so svojimi ťažkosťami.

V októbri sme mali regionálne stretnutie rómskych veriacich z rómskych zborov tu na východe, kde sa stretlo okolo 130 bratov a sestier zo Sabinova, Hlinného, Soli, Slavošoviec, Vtáčkoviec a domáci bratia sestry z Luníku IX.

Momentálne sa pracuje na preklade Nového Zákona do rómštiny, bolo už preložené Markove evanjelium a Skutky Apoštolov. Tým prekladateľov sa schádza raz týždenne, kde spolu reviduje preložený text. Náš plán je preložiť Novú zmluvu za tri roky. Aj v tejto službe potrebujeme Božiu milosť a múdrosť a Vaše modlitby, je to veľmi zodpovedná a ťažká práca a vyžaduje aj mnoho obetí ako je čas, financie a cestovanie. Veríme, že to prinesie pre Rómsky národ Božie požehnanie a pozdvihnutie.

Pastor Igor Láslofi