Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

OZNAM:
Milí bratia a sestry, dňa 30.8.2022 odišla po ťažkej chorobe na večnosť naša sestra v Kristovi Anna Vincová. Rodina ďakuje všetkým, ktorí ju v nemoci podopierali svojimi modlitbami.

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili

3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Peter Ondrija (57r.) Aktualizované 29.7.: má neoperovateľný nádor v hlave. Prosme tiež za spasenie duše.
– Viliam Icso 
(manžel sestry Magdy Icsovej) Aktualizované 25.2.: zlomenina bedrového kĺbu – je po operácii. Modlíme sa, aby sa liečba nekomplikovala, ale predovšetkým za spásu jeho duše.

– Katka Hrabovská Aktualizované 4.2.: Okrem úporných migrén má Katka ťažké kolapsové stavy, ktoré znemožňujú bežný život, cyklicky sa opakujú, kvôli čomu je na PN. Prosme Pána o vyslobodenie a žehnajme celej rodine.
– Dávid Liguš (po autohavárii) Aktualizované 4.2.: Ďakujme za zlepšený stav a pokračujme v modlitbách.
– Emil Icso (operácia kolena) Aktualizované 4.2.: Pokračujme v modlitbe za úplné uzdravenie.
 Peter Icso Aktualizované 4.2.: Je liečený na závažné neurologické ochorenie a trpí ďalšími dôsledkami tohto ochorenia. Vyprosujme milosť preňho.
– Danka Hrabovská Aktualizované 4.2.: Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 4.2.: Modlime sa celkový zdravotný stav.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 4.2.: Lance ďakuje za modlitby, pretože liečba je zdĺhavá, pokračujme v modlitbách.
– Marta Lapčáková (Vranov nad Topľou) Aktualizované 4.2.: Modlime sa za uzdravenie, za účinnú liečbu.
– Hanka Dufalová (diabetes) Aktualizované 4.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka Tóthová, rodičia za Emku Pasztorovú, Juraj a Janka Gumánoví, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigoví, Jozef Kováč, Ján Liba, ml., rodina Bröstlova, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, ich syn Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajdoví, Eva Kasardová, Peter Liba, ml., Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
 Viliam Icso As of 25.2.: 
is home from the hospital after his surgery. We’re thanking God and continue in prayer for his complete healing.

– Katka Hrabovská As of 4.2.: In addition to persistent migraines, Katka is in a severe state of collapse (this is the medical Dg), making normal life impossible. These recur cyclically, which is why she has been on medical leave for 1/2 year. We are asking the Lord for her to be freed and also for blessings on her whole family.
 Peter Icso As of 4.2: he is asking for healing from epilepsy.
– Danka Hrabovská Updated 4.2.: Let’s continue praying for the overall condition of her health. 
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) Updated 4.2.: we are praying generally for his health situation.
–  Lance Lanning (Montana, USA) Updated 4.2.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Marta Lapčáková (age 58, from Vranov nad Toplou) As of 4.2.:  Based on further examinations, her diagnosis has been reclassified; no longer metastasised cancer, thank God. It is, however, still serious, as it affects the glands/nodes throughout her entire body.  We are praying for healing and for the meds to work.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 4.2.: 
she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
– Jojo Zifčák
(in a wheelchair): 
Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, in a wheelchair, multiple sclerosis)
Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka TóthováJuraj and Janka Gumán, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigo, Jozef Kováč, Ján Liba, jr., Bröstl family, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, their son Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajda, Peter Liba, ml., Eva Kasardová, Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.