Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili

3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
 
5. Modlime sa za nemocných:
– Nataša Ligušová Aktualizované 21.05.:
bola jej diagnostikovaná rakovina kože,  v súčasnosti je po operácii a čakajú ju ďalšie vyšetrenia. Žehnajme jej úplné uzdravenie.

– Peter Isco Aktualizované 13.02.: neurologické onemocnenie spojené s ťažkým psychickým stavom. Prosme Pána o milosť.
– Zuzana Suchomlinová Aktualizované 30.05.: Zuzka je doma z nemocnice. Pokračujme v modlitbách, nech ju Pán uzdraví a pozdvihne.
Hela Bačenková Aktualizované 13.02.:Je po oprácii prsníka. Pokračuje v ličbe ožarovaním. Modlíme sa za úplné uzdravenie.
Zita Görögová Aktualizované 13.02.: Má za sebou operáciu chrbtice a je už z nemocnice doma. Aj tento čas v domácej liečbe je veľmi zložitý a preto pokračujme v modlitbách za úplné uzdravenie.
– Katka Hrabovská Aktualizované 13.02.: Vďaka Bohu za jeho milosť a za vypočuté modlitby. Katka sa má oveľa lepšie, verne pokračujme v modlitbách, žehnajme celej rodine.
– Dávid Liguš (po autohavárii) Aktualizované 13.02.: Podstúpil operáciu v Prahe, absolvoval liečbu v Kováčovej a pokračuje v rehabilitácii v KE, stále nemá hybnosť ľavej ruky. Z pohľadu lekárov nie sú dobré prognózy. Prosme Pána o zázrak.
– Danka Hrabovská Aktualizované 13.02.Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka Tóthová, rodičia za Emku Pasztorovú, Juraj a Janka Gumánoví, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigoví, Jozef Kováč, Ján Liba, ml., rodina Bröstlova, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, ich syn Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajdoví, Eva Kasardová, Peter Liba, ml., Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
 Viliam Icso As of 25.2.: 
is home from the hospital after his surgery. We’re thanking God and continue in prayer for his complete healing.

– Katka Hrabovská As of 4.2.: In addition to persistent migraines, Katka is in a severe state of collapse (this is the medical Dg), making normal life impossible. These recur cyclically, which is why she has been on medical leave for 1/2 year. We are asking the Lord for her to be freed and also for blessings on her whole family.
 Peter Icso As of 4.2: he is asking for healing from epilepsy.
– Danka Hrabovská Updated 4.2.: Let’s continue praying for the overall condition of her health. 
– Marta Lapčáková (age 58, from Vranov nad Toplou) As of 4.2.:  Based on further examinations, her diagnosis has been reclassified; no longer metastasised cancer, thank God. It is, however, still serious, as it affects the glands/nodes throughout her entire body.  We are praying for healing and for the meds to work.
– Jojo Zifčák
(in a wheelchair): 
Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, in a wheelchair, multiple sclerosis)
Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka TóthováJuraj and Janka Gumán, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigo, Jozef Kováč, Ján Liba, jr., Bröstl family, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, their son Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajda, Peter Liba, ml., Eva Kasardová, Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.