Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili

3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
Rick Gonzales  Aktualizované 11.11.: hospitalizovaný so zápalom pľúc na covidovom oddelení. Prosme za neho. Súčasne sa modlíme za manželku Lili, jej stav si už nevyžaduje hospitalizáciu – doliečuje sa doma.
– Róbert Jurčišin Aktualizované 11.11.: má ťažší priebeh ochorenia na covid.
– Katka Láslofiová (onkologické ochorenie) Aktualizované 21.10.: Prosme Pána o Jeho zázrak; úplné, kompletné uzdravenie. Keďže Katka je v starostlivosti lekárov, modlíme sa aj za nich, aby rozhodnutia ako postupovať v liečbe boli v Božej réžii.
– Katka Hrabovská Aktualizované 5.9.: Okrem úporných migrén má  Katka ťažké kolapsové stavy (lekársky názov Dg), ktoré znemožňujú bežný život, cyklicky sa opakujú, kvôli čomu je PN 1/2 roka. Prosme Pána o vyslobodenie a žehnajme celej rodine.
– Kristína Balogová Aktualizované 19.7.: je po operácii  kolena v domácom liečení, pokračujme v modlitbách.
 Peter Icso Aktualizované 19.7.: prosí za uzdravenie z epilepsie.
– Lenka Tóthová (po operácii pľúc) Aktualizované 19.7.: Modlime sa za úplné uzdravenie.
– Jozef Gabovič Aktualizované 25.8.: Modlime sa za úplné uzdravenie pľúc. Nech cyklus chemoterapie, ktorý podstupuje neuškodí, ale prospeje k vyliečeniu.
– Danka Hrabovská Aktualizované 19.7.: Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav.
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 19.7.: Pokračujme v modlitbách.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 19.7: Modlime sa celkový zdravotný stav. 

– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 19.7.: Lance ďakuje za modlitby, má sa lepšie, naďalej však pokračujme v modlitbách pretože liečba je zdĺhavá.
– Marta Lapčáková (58 r., Vranov nad Topľou) Aktualizované 11.3.: Na základe ďalších vyšetrení bola preklasifikovaná diagnóza. Nie je to onkologické ochorenie s metastázami. Bohu vďaka. Ochorenie je však závažné, týka sa uzlín celého tela. Modlime sa za uzdravenie, za účinnú liečbu.
– Emka Pasztorová (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémia) Aktualizované 11.3:  Emka sa má veľmi dobre. Vďaka Bohu. Hodnoty poukazujúce na prítomnosť leukémie sú na minime. Čaká ju ešte experimentálna liečba, aby sa choroba nevrátila.
– Hanka Dufalová 
(diabetes) Aktualizované 11.3.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Juraj a Janka Gumánoví, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigoví, Jozef Kováč, Ján Liba, ml., rodina Bröstlova, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, ich syn Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajdoví, Eva Kasardová, Peter Liba, ml., Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.

Prayer Wall – THEMES

Let’s praise God and express our thankfulness for his goodness, for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection and for the working of The Holy Spirit.
1. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– the leading of the Holy Spirit
– God’s protection
– God’s favour
2. Let’s pray for:
– our home church, churches in our region and throughout all of Slovakia
– blessings on the families of our church
– people in difficult situations, those who are elderly, and for those who have distanced themselves from God, that they would return
3. Let’s pray for The Church:
– the persecuted Christians, those suffering for the sake of the gospel (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)
– the nation of Israel (blessings and requesting God’s favor and wisdom for their leaders)
– for God’s Church in Europe
– for a peaceful resolution to the situation in the Ukraine, as the conflict continues
4. Let’s pray for God’s blessings on Slovakia:
– for our president, the government and Slovak parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT).
5. Let’s pray for the sick:
 Rick Gonzales As of 11.11.: Rick is in hospital with lung infection in the Covid ward.  His wife Lili is back at home recovering, too. Please pray for them.
– Katka Láslofiová (cancer) Updated 21.10.: We are asking the Lord for his miraculous, complete healing.  Since Katka is under the care of the doctors, we are praying for them, and also that their decisions concerning how to proceed in her treatment would be in line with God’s will.
– Katka Hrabovská As of 5.9.: In addition to persistent migraines, Katka is in a severe state of collapse (this is the medical Dg), making normal life impossible. These recur cyclically, which is why she has been on medical leave for 1/2 year. We are asking the Lord for her to be freed and also for blessings on her whole family.
 Kristína Balogová As of 19.7.: she is through knee surgery and home recovering. We continue to pray.
 Peter Icso As of 19.7.: he is asking for healing from epilepsy.
– Lenka Tóthová
 (following lung surgery) Updated 19.7.: We are praying for complete healing.

– Jozef Gabovič Updated 25.8.: We are praying for complete healing in his lungs. May the next cycle of chemo, which is beginning, not harm but instead allow him to prosper for the better.
– Danka Hrabovská Updated 19.7.: Let’s continue praying for the overall condition of her health. 
– Anka Ferencová (AC Košice, painful heart arrhythmia and other difficulties) As of 19.7.: we continue to pray.
– Stano Kaleja 
(brother of Marian Kaleja) Updated 19.7.: we are praying generally for his health situation.
–  Lance Lanning (Montana, USA) Updated 19.7.: Lance is thankful for the prayers for him. We continue to pray, as his recovery is a long process. He is doing better.
– Marta Lapčáková (age 58, from Vranov nad Toplou) As of 11.3.:  Based on further examinations, her diagnosis has been reclassified; no longer metastasised cancer, thank God. It is, however, still serious, as it affects the glands/nodes throughout her entire body.  We are praying for healing and for the meds to work.
– Emka Pasztorová (age 4  from Levice, diagnosed with leukemia) Updated 11.3.:  Ema is doing really well. Praise God. Her markers that show the presence of leukemia are at a minimum. They are waiting on an experimental treatment which is to prevent the return of the disease.
Hanička Dufalová
 (diabetes 1) As of 11.3.: 
she was diagnosed at 15 months of age. We’re asking for God’s miraculous healing.   
– Jojo Zifčák
(in a wheelchair): 
Let’s bless Jojo and ask for the lifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, in a wheelchair, multiple sclerosis)
Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted.
6. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Juraj and Janka Gumán, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigo, Jozef Kováč, Ján Liba, jr., Bröstl family, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, thier son Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajda, Peter Liba, ml., Eva Kasardová, Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, NatáliaŠimon Uhrinec, Esterka Handzoková, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Saška Chomová for Vladko, Barborka Fabianová, Elizabeth Kalejová, Tomáš Kušev.