Náš príbeh

Náš príbeh

Milí priatelia,
tento rok sa začalo nové obdobie v živote nášho zboru. Verím, že to bude obdobie príznačné Božou dobrotou, ale aj príležitosťami slúžiť ľuďom okolo nás. Rád by som Vás pozval na stretnutia a podujatia, ktoré pripravujeme. Nikto nie je dokonalý, ale každý je vítaný. Verím tomu, že Boh má dobrý zámer so životom každého človeka a preto Vás pozývam na spoločnú cestu, ako tento zámer objaviť.

Mgr. Miroslav Tóth
pastor zboru AC Košice

 

Kto sme?

Kresťania

Nasledovníci Pána Ježiša Krista

Protestantská cirkev

Letnično (turíčneho) charizmatického vyznania

Štátom uznaná cirkev

Patríme do Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorá je súčasťou celosvetového hnutia Assemblies of God

Čomu veríme?

V trojjediného Boha

Otca, Syna a Svätého Ducha

V Bibliu

Božie Slovo inšpirované Svätým Duchom

V Cirkev

Spoločenstvo veriacich, ktorí nasledujú Pána Ježiša Krista

V druhý príchod Pána Ježiša

Vo vzkriesenie
z mŕtvych​

Hlásime sa
k Apoštolskému vyznaniu viery

Naše Korene

Naše hodnoty

BIBLIA

Veríme, že Biblia je Božie Slovo.

Je to Boží odkaz do našich životov.

Učíme sa žiť podľa Božieho Slova.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

2 Tim 3: 16-17

MODLITBA

Je to rozhovor s Bohom.

Modlitbou budujeme osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom.

Veríme, že Boh aj dnes odpovedá na modlitby.

Príklad modlitby, ktorý nám dal Pán Ježiš:
Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v Nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec.

Matúš 6: 9-14

POMOC

Každý má schopnosť byť užitočný.

Boh dal každému človeku dar, aby ním mohol pomáhať ľuďom.

Pomáhame druhým, slúžime a tak prejavujeme svoju vďačnosť Bohu.

Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.
Galaťanom 9:6

RODINA

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu a vyriekol požehnanie nad ich manželstvom ako záväzným a zmluvným vzťahom.

Tento cirkevný zbor je aj našou duchovnou rodinou.

Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.
Genesis 1:27
Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, sestrou i matkou.
Matúš 12:50

ÚCTA

Je to náš základný postoj voči Bohu.

Určuje náš postoj k iným ľuďom.

Úcta má mnoho rovín.

Znamená to vážiť si ľudí, aj keby sme s nimi nesúhlasili.
Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.
Filipanom 2:3-4

PRIATEĽSTVÁ

Sú kľúčovou súčasťou nášho života v spoločenstve.

Veríme v spoločný duchovný rast,

domáce skupinky a učeníctvo.

Snažíme sa vytvoriť prostredie, kde vznikajú priateľstvá, v ktorých sa vieme navzájom povzbudzovať a pomáhať si.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý Zákon i Proroci.
Matúš 7:12
Kde nás najdeš

Kresťanské centrum
Bratislavská 866/2A
040 11, Košice

Bohoslužby

Každú nedeľu o 9:30 ráno

Každý utorok – 18:18 (mládež)

Každý štvrtok – 18:00 (modlitby)

Káždy piatok 18:00 (dorast)

Kontakt

Sekretariát AC Košice
kosice@acsr.sk

Návrat hore